Política de privacitat

En compliment del que s’estableix en la Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que l’emplenament de qualsevol formulari existent en el Lloc web www.bardelpepe.com o l’enviament d’un correu electrònic a qualsevol de les nostres bústies implica:  

Que les seves dades de caràcter personal seran tractats amb la màxima confidencialitat i formaran part dels fitxers titularitat de MERCEDES RIBERA DUARTE (d’ara endavant “Bar Santa Eulàlia”) amb domicili en la Carrer Pere II 31 de Berga, per a la seva gestió i donar resposta a aquests, així com per a la gestió comercial que ens vinculi, i per a l’enviament d’informació sobre les ofertes que creguem del teu interès, segons la periodicitat que el Soci determini.

L’acceptació d’aquesta política de privacitat, així com l’autorització a Bar Santa Eulàlia perquè tracti les dades personals que ens faciliti d’acord amb els fins indicats.

El consentiment per a la recepció de publicitat de productes i serveis de Bar Santa Eulàlia i de tercers col·laboradors, en el cas que el Soci així ho expressi de manera voluntària mitjançant la marcació de les corresponents caselles.  

El consentiment per a la cessió de les seves dades als col·laboradors de Bar Santa Eulàlia en relació a la contractació de Serveis en els quals Bar Santa Eulàlia intervé exclusivament com a intermediari. Correspon als Socis l’actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Soci tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals inclosos en els diferents formularis d’alta. Per a exercitar aquesta facultat el Soci haurà de remetre un correu electrònic a la següent adreça barsantaeulalia@gmail.com. El Soci és responsable de la veracitat de les dades i Bar Santa Eulàlia no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels Socis. Així mateix, en supòsits d’apadrinament, el Soci que faciliti dades de caràcter personal d’un Usuari (això és, persones físiques o jurídiques que no tinguin la condició de Soci i/o no realitzin compres a través del Lloc web) es responsabilitza de la veracitat de les dades facilitades, no tenint Bar Santa Eulàlia cap responsabilitat sobre aquest tema.

L’Usuari té l’opció d’importar els contactes que desitgi de manera directa des del seu gestor de correu electrònic (Gmail, Msn, Hotmail, Yahoo, Aol), sent de la seva exclusiva responsabilitat l’ús de tals adreces de correu memoritzades en el seu gestor d’email. En conseqüència, el Soci que faciliti a Bar Santa Eulàlia dades d’un Usuari deurà, amb caràcter previ, haver informat i sol·licitat el consentiment de l’Usuari respecte dels termes i condicions de Bar Santa Eulàlia. En virtut de l’anterior, i d’acord Llei orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l’informem que totes les adreces d’emails facilitades pel Soci en l’apadrinament d’Usuaris seran tractades amb la màxima confidencialitat i exclusivament per a l’enviament d’un email d’invitació per a donar-se d’alta en el Lloc web, no sent incorporades als fitxers de Bar Santa Eulàlia, sense el previ consentiment de l’Usuari després del seu registre com a Soci. Bar Santa Eulàlia presumeix que les dades han estat introduïts pel seu titular o per una persona autoritzada per aquest, i que són correctes i exactes.

Conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades, Bar Santa Eulàlia ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Socis i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció d’aquests. La cancel·lació de dades implica el bloqueig dels mateixos i que aquests no puguin ser tractats ni visualitzats per Bar Santa Eulàlia ni cap tercer.  

Sense menyscapte de l’aquí exposat, informem que alguna informació podrà ser conservada de forma bloquejada per part de Bar Santa Eulàlia per al compliment de les seves obligacions legals, com ara responsabilitats contractuals o obligacions fiscals i tributàries. D’altra banda, les dades de caràcter personal facilitats a Bar Santa Eulàlia a través del formulari en línia d’inscripció en un procés de selecció de Bar Santa Eulàlia , tenen com a finalitat la participació del Soci i/o Usuari en processos de selecció de candidats oferts per Bar Santa Eulàlia. D’aquesta manera, el Soci/Usuari accepta que les dades de caràcter personal facilitats per a una oferta d’ocupació concreta puguin ser utilitzats per a altres ofertes posteriors o diferents a aquella. En qualsevol moment, el Soci i/o Usuari tindrà el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals inclosos en els diferents formularis conforme al que s’estableix en aquesta Clàusula.